Staré fotky

Stav statku v roce 2012

stav ke dni 20.3.2012

Kontakt

Penkův statek Mladá 771
Hluk
687 25
+420.777678666 penkuvstatek@seznam.cz